Inschrijven

Voor je kan inschrijven moet je de algemene voorwaarden en de leefregels lezen


Algemene voorwaarden

1. Deelnamevoorwaarden

Deelname aan Europese Jamboree staat open voor iedereen die aangesloten is bij een Belgische scouts- of gidsenassociatie (Scouts en Gidsen Vlaanderen, FOS Open Scouting, Les Scouts, Les Guides Catholiques de Belgique of Les Scouts et Guides Pluralistes).

Om lid te zijn van een unit moet je op het moment van inschrijven:

 • Actief lid zijn van één van de volgende associaties: Scouts en Gidsen Vlaanderen, FOS Open Scouting, Les Scouts, Les Guides Catholiques de Belgique of Les Scouts et Guides Pluralistes
 • Geboren zijn tussen 26/07/2002 en 26/07/2006

Het aantal plaatsen voor deelnemers is afhankelijk van het aantal ingeschreven leiding. Er is 1 leiding nodig per 9 deelnemers.

Om leiding te zijn moet je op het moment van inschrijven:

 • Actief lid zijn van een van de volgende associaties: Scouts en Gidsen Vlaanderen, FOS Open Scouting, Les Scouts, Les Guides Catholiques de Belgique of Les Scouts et Guides Pluralistes
 • Meer dan 21 jaar oud zijn aan het begin van de Europese Jamboree of de nodige ervaring hebben. Een cursus gevolgd hebben of ervaring als leiding hebben bij gidsen of verkenners is een pluspunt.

Het aantal plaatsen voor leiding is afhankelijk van het aantal ingeschreven deelnemers. Er is 1 leiding nodig per 9 deelnemers.

Om deel uit te maken van het International Service Team (IST) moet je op het moment van inschrijven :

 • Actief lid zijn van een van de volgende federaties : Scouts en Gidsen Vlaanderen, FOS Open Scouting, Les Scouts, Les Guides Catholiques de Belgique of Les Scouts et Guides Pluralistes
 • Geboren zijn voor 26/07/2002.

Het aantal plaatsen voor IST is afhankelijk van het aantal ingeschreven deelnemers.

Elke associatie behoudt zich het recht voor om een inschrijving van een van zijn leden te weigeren of te annuleren gedurende het hele project.

2. Engagement

Je inschrijven voor de Europese Jamboree betekent ook dat je je engageert om volledig deel te nemen aan de Europese Jamboree: het geheel van voorbereidende activiteiten zoals weekends, minicamp,…. Bovendien, als je je inschrijft als leiding of IST, betekent dit ook dat je je actief engageert om deel uit te maken van een werkgroep of leidingsploeg tijdens de volledige duur van het project.

3. Inschrijving

Inschrijven doe je via het officiële inschrijvingsformulier op de website www.jamboree2020.be. Inschrijven doe je individueel. De inschrijvingen zullen chronologisch opgenomen worden. Indien het maximum aantal deelnemers overschreden wordt, wordt een reservelijst aangelegd op chronologische basis van inschrijven. Alle deelnemers opgenomen op deze reservelijst die al een schijf betaald hebben zullen terugbetaald worden. 

De inschrijving is pas definitief na het ontvangst van:

 • het voorschot van 200 euro
 • het volledig ingevulde registratieformulier
 • de ouderlijke toestemming voor minderjarigen of persoonlijke engagement voor volwassenen

4. Deelnameprijs

De deelnameprijs bedraagt 920 euro per persoon.

De eerste betalingsschijf van 200 euro dient te worden betaald voor 1 mei 2019 op de rekening van GSB BE44 3631 2790 4745 met als mededeling “ Voor” gevolgd door het EJ-ID.
De tweede schijf van 360 euro dient te worden betaald tegen 1 oktober 2019. 
De derde schijf van 360 euro dient te worden betaald tegen 1 januari 2020.

Alle eventuele bankkosten zijn ten laste van de deelnemer.

Als een betalingsschijf niet ontvangen wordt tegen de vooropgestelde termijn, volgt eerst een herinnering. Als binnen de genoemde betaaltermijn in de herinnering het bedrag niet ontvangen is, volgt uitsluiting van deelname aan Europese Jamboree. Voor terugbetaling van eventueel al wel betaalde termijnen gelden de annuleringsvoorwaarden zoals gesteld in punt 5 Annuleringsvoorwaarden.

5. Annuleringsvoorwaarden

Elke annulering moet schriftelijk worden gemeld aan het e-mail adres: cancel@jamboree2020.be

In geval van annulering voor 1 mei 2019 zal de volledig betaalde schijf terugbetaald worden.

Na deze datum zal het contingent al verschillende kosten gemaakt hebben (deelname aan het Europese Jamboree, de huur van verblijfplaatsen voor de weekends, …). Wij zullen degenen die annuleren niet volledig kunnen terugbetalen. De volgende regels zijn daarom van toepassing:

 • bij opzegging voor 1 november 2019 wordt slechts 75% van de €560-, terugbetaald, dus €420,-
 • bij opzegging voor 1 januari 2020 wordt slechts 50% van de €560-, terugbetaald, dus €280,-
 • bij opzegging voor 1 april 2020 wordt slechts 25% van de €920-, terugbetaald, dus €230,-
 • bij opzegging na 1 april 2020 zal niets terugbetaald worden.

Bovenstaande annuleringsvoorwaarden kunnen verschillend zijn wanneer de geannuleerde zelf een andere kandidaat vindt om deel te nemen aan het project. Dit wordt dan specifiek bekeken met de Belgische Europese Jamboree-organisatie.

Het Belgisch contingent kan niet verantwoordelijk geacht worden voor overmacht situaties (zoals een negatief reisadvies door overheden of het annuleren door de Europese Jamboree-organisatie) waardoor het kamp afgelast of afgebroken moet worden. In dat geval kan geen terugbetaling van het inschrijvingsgeld worden gevraagd.

Gemiste activiteiten of weekends worden niet terugbetaald.

De Europese Jamboree-organisatie zal een optioneel voorstel tot annulatieverzekering doen.

6. Verzekering

Als lid van Scouts en Gidsen Vlaanderen, FOS Open Scouting, Les Scouts, Les Guides Catholiques de Belgique of Les Scouts et Guides Pluralistes ben je automatisch verzekerd voor Burgerlijke aansprakelijkheid en Lichamelijke Ongevallen. Deze verzekering blijft ook gelden tijdens de duur van het hele Europese Jamboreeproject.

Voor persoonlijk materiaal is de deelnemer zelf verantwoordelijk.

De organisatie van de Europese Jamboree kan niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijke ongevallen die zich tijdens het kamp voordoen.

7. Beeldrechten

Foto’s genomen gedurende het Europese Jamboree-project zullen eventueel gebruikt worden voor informatieve doeleinden om activiteiten te illustreren. Elke gelijkenis tussen mensen die er op afgebeeld zijn en de beschreven situaties zijn louter toevallig en onbedoeld. Elke deelnemer kan vragen om een foto waar hij/zij op weergegeven is niet meer te gebruiken.

8. Leefregels

Door zich in te schrijven verklaren de deelnemers zich te engageren om de leefregels van het project Europese Jamboree te respecteren. De leefregels zijn beschikbaar op www.jamboree.2020.be. Bij niet-naleving van de leefregels behoudt het Coördinatie Team het recht om een deelnemer uit het Europese Jamboree-project uit te sluiten. De annuleringsvoorwaarden in hoofdstuk 5 zijn van toepassing. Bij uitsluiting tijdens de Europese Jamboree worden de extra kosten van de repatriëring gedragen door de deelnemer of zijn wettelijke vertegenwoordiger.

9. Communicatie

De officiële communicatiekanalen van het Belgisch contingent zijn rechtstreekse e-mails aan de jeugddeelnemer en aan de wettelijk vertegenwoordiger ervan en de website www.jamboree2020.be. Elke jeugddeelnemer en zijn of haar wettelijk vertegenwoordiger zijn daarom verantwoordelijk voor het opnemen van zijn of haar e-mailadres in het inschrijvingssysteem.

10. Aanpassing van de algemene voorwaarden

Het coördinatieteam behoudt zich het recht voor om de inhoud van de Algemene Voorwaarden aan te passen. De wijzigingen zijn van toepassing zodra ze gepubliceerd zijn via de website www.jamboree2020.be.

Leefregels

Waar mensen samenleven worden altijd afspraken gemaakt: Wat kan? Wat mag? Om alles goed te laten verlopen, dienen de afspraken ook te worden nageleefd door de deelnemers. Niet alleen jullie, maar ook de leiding, de IST en het coördinatieteam verklaren zich akkoord en leven deze regels na. Deze zijn geldig gedurende het volledige project van het Belgisch Contingent voor de Europese Jamboree 2020.

1. Engagement

Door zich in te schrijven engageer je je om deel te nemen aan het geheel van voorbereidende activiteiten alsook aan de Jamboree.
Uitzonderingen en onvoorziene afwezigheden kunnen altijd voorkomen. Overkomt het je, bespreek het dan tijdig met je leiding of werkgroep.
Leiding ziet toe op de aanwezigheden en houdt een aanwezigheidslijst bij.

2. Wederzijds respect

Als scouts en gidsen gaan we goed om met elkaar. Dat wil zeggen dat we elkaar respectvol benaderen en elkaar kansen geven, ook als het moeilijk gaat. We pesten niet en we werken samen.

3. Drugs

“Scouting, kicken zonder drug.” Illegale drugs (ook softdrugs dus!) kunnen niet.

4. Alcohol

Tijdens de voorbereidende activiteiten in België is elk gebruik van alcohol voor min 18-jarigen verboden. Voor de leiding en IST zal er een avondbar georganiseerd worden door het coördinatieteam. Wij verwachten een verantwoord gebruik van elk. Eigen drank meebrengen is dus absoluut verboden.
In Polen voldoen wij aan de lokale wetten en regels die door de organisatie van de Jamboree opgelegd worden. Op het Jamboree terrein is het strikt verboden om alcohol te drinken.

5. Tabak

Tijdens de voorbereidende activiteiten in België kan roken niet voor de leden.
Er wordt een rookmoment en -zone voorzien door het coördinatieteam om te kunnen roken voor de leiding en IST. Roken kan niet tijdens de activiteiten.

In Polen voldoen wij aan de lokale wetten en regels die door de organisatie van de Jamboree opgelegd worden. Leden zijn daarom verboden om tabak in hun bagage naar Polen te nemen.

6. Slapen

We voorzien acht uur nachtrust tijdens de voorbereidende activiteiten. We respecteren deze nachtrust voor iedereen.

Voor de deelnemers van de unit, jongens en meisjes slapen apart.

7. Koppeltjes

Relaties tussen een lid van een unit en een IST / leiding / coördinator kunnen niet tijdens de Jamboree activiteiten.
Relaties mogen niet storend werken naar de groep toe. Iedereen moet de kans krijgen om tijdig aan te kunnen geven dat een relatie storend werkt.

8. GSM en andere electronica

GSM’en of het gebruik van andere elektronische apparaten mag in geen enkel geval de activiteiten verstoren.
Als je deze toch meeneemt, doe je dat op eigen kosten en op eigen risico.

9. Ecologie

We hanteren als scouts en gidsen vanzelfsprekend een ecologisch verantwoorde aanpak.
Dat wil zeggen:

 • dat we afval zoveel mogelijk vermijden, beperken en sorteren;
 • dat we respect hebben voor de natuur en het materiaal;
 • dat we rekening houden met stilteafspraken

10. Consequenties en handhaving leefregels

De hele begeleiding draagt deze regels uit.

Unitleiding is verantwoordelijk voor de leden van de eigen troep.

Het coördinatieteam behoudt zich het recht voor om deelnemers die zich niet naar behoren gedragen uit te sluiten van (verdere) deelname aan activiteiten en de Jamboree. Het coördinatieteam hanteert hiervoor het document ‘Leefregels’. Voor het in dit geval terugkrijgen van een deel van het deelnemersgeld gelden de regels zoals verwoord onder punt 5 Annuleringsvoorwaarden uit de Algemene voorwaarden.
In het geval van een uitsluiting tijdens de jamboree zijn de extra kosten die daaraan zijn verbonden, bijvoorbeeld een eerdere retourreis, voor rekening van (de wettelijk vertegenwoordiger van) de deelnemer

11. Aanpassing van de leefregels

Het coördinatieteam behoudt zich het recht voor om de inhoud van de Leefregels aan te passen. De wijzigingen zijn van toepassing zodra ze gepubliceerd zijn via de website www.jamboree2020.be


Nu je de algemene voorwaarden en de leefregels hebt gelezen en begrijpt kan je inschrijven.